Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Patikslinti tirštojo mėšlo laikymo laukuose reikalavimai

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2021-08-05

Nuo lapkričio 15 d. įsigalioja patikslinti tirštojo mėšlo laikymo laukuose reikalavimai. Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo pakeitimas buvo patvirtintas liepos 30 d. bendru aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymu.

Tirštąjį mėšlą laikant laukuose, privaloma įrengti lauko rietuves, kurios turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 100 m nuo gyvenamosios ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų. Atstumas gali būti mažesnis, jei minėtų pastatų savininkai yra pateikę rašytinį sutikimą.
Ruošiant vietą tirštajam mėšlui laukuose laikyti, pirmiausia ant dirvos paviršiaus turi būti formuojamas ne plonesnis kaip 20 cm durpių, smulkintų arba nesmulkintų šiaudų arba medžio pjuvenų suspaustas sluoksnis srutoms bei skysčiams iš mėšlo sugerti. Šis sluoksnis ar pasluoksnis visu perimetru turi būti platesnis už mėšlo rietuvę, aiškiai matomas. Laikymo vieta turi būti apjuosta ne žemesniu kaip 30 cm aukščio žemės pylimu, kuris turi būti ties perimetro pakraščiu, t. y. atskirai nuo mėšlo rietuvės, kad srutos neištekėtų už jo ribų. Rietuvė turi būti nuolaidžiais pakraščiais, kad krituliai galėtų nutekėti nuo jos dangos. Rietuvės įrengiamos laukuose, kurie bus tręšiami, tirštojo mėšlo kiekis rietuvėje negali viršyti tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio. Rietuvė turi būti įrengta, kad būtų užtikrinta, jog srutos iš jos netekėtų į aplinką ir būtų išvengta amoniako emisijų ir kvapų sklidimo.