Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Galima teikti paraiškas gauti finansavimą pagal pagalbos veislininkystei taisykles

2023-03-22

© Nuotrauka iš Mindaugo Kinderio ūkio, Egidijus Vilkevičius, Agroakademija.lt

Kovo 21 d.–balandžio 11 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priima paraiškas valstybės pagalbai gauti iš pareiškėjų, norinčių atlikti tam tikrus veislininkystės darbus ir (arba) suteikti paslaugas, susijusias su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, bei paraiškas iš asmenų, norinčių gauti valstybės pagalbą konkursams, prekybos mugėms ir (arba) parodoms, kurios skirtos ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizuoti ir dalyvauti juose.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paraiškos rengiamos ir administruojamos vadovaujantis Pagalbos veislininkystei taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Remiama veikla

Teikiama pagalba šioms veislininkystės veiklos kryptims:

 • grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų (toliau – kilmės knyga) rengimui ir tvarkymui;
 • ūkinių gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimams, įskaitant:
 • trečiųjų šalių arba jų vardu atliekamus ūkinių gyvūnų genetinės kokybės arba produktyvumo tyrimus, siekiant nustatyti ūkinių gyvūnų genetinę kokybę arba produktyvumą (pieno, mėsos mėginių paėmimas, tyrimas, duomenų apdorojimas, paskelbimas, arklių varžybos-bandymai ir kt.), išskyrus ūkinių gyvūnų savininko atliekamus tyrimus ir įprastinius pieno kokybės tyrimus;
 • kitiems veislininkystės darbams ir (arba) paslaugoms, susijusioms su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus;
 • konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, kurios skirtos ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizavimui bei dalyvavimui jose (toliau – parodos).

Paramos dydis ir intensyvumas

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti, kai prašoma paramos ūkinių gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimams, nurodytiems Taisyklių 5.2.2 papunktyje, skiriama:

 • 300 000,00 Eur veislininkystės darbams, susijusiems su galvijų genomo tyrimu;
 • 22 000,00 Eur kitų tyrimų išlaidoms, susijusioms su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu (avių genetinio atsparumo skrepi ligai tyrimai, kilmės patvirtinimui būtini ūkinių gyvūnų DNR tyrimai);
 • 50 000,00 Eur parodoms finansuoti.

Finansuojama iki 70 proc. genomo ir kitų tyrimų išlaidų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu. Parodos finansuojamos iki 100 proc. pagal nurodytą veiklos kryptį susijusių einamųjų metų išlaidų.

Paraiškas gali teikti:

 • veisimo organizacija ir (arba) turintis leidimą tyrimų vykdytojas (informaciją apie veisimo organizacijas www.vmvt.lt), kai paraiška teikiama dėl veislininkystės darbų, susijusių su galvijų genomo tyrimu;
 • veisimo organizacija ir (ar) jas vienijanti institucija ir kiti ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklą vykdantys ir (ar) paslaugas teikiantys juridiniai asmenys, kai paraiška teikiama dėl parodų.

Paraiškų teikimo tvarka

Taisyklių1 priede pateikta kompiuteriu užpildyta paraiškos forma ir pridedami dokumentai NMA teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected]. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (Taisyklių 7 priedas).

Paraiškos, kurios pateiktos Taisyklėse nenumatytu būdu, nevertinamos.

Lietuvių kalba užpildyti dokumentai su paramos paraiška gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, PDF. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus.

Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Pagalbos gavėjai ir pareiškėjai

 • Galutiniai pagalbos gavėjai – pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys mažų ir vidutinių įmonių reikalavimus.
 • Galutinis pagalbos gavėjas negali būti sunkumų patirianti įmonė arba jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau tapo sunkumų patiriančia įmone laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

NMA informacija