Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Kokios kvalifikacijos reikia darbuotojus samdančiam ūkininkui?

Rasa Sabutienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistė
2019-02-12

Ūkiai jau gerokai modernizuoti, tačiau be žmogaus rankų darbo neišsiverčiama. Turintys augalininkystės, daržininkystės ūkius, dažnai samdo darbuotojus sezoniniams darbams atlikti, o auginantiems gyvulius pagalbos reikia ištisus metus. Svarbu žinoti, kad tapus darbdaviu tenka prisiimti atsakomybę už darbuotojui sudaromas darbo sąlygas, darbų organizavimą, jų priežiūrą, darbuotojų mokymą ir instruktavimą. Tam, kad tinkamai vykdytų savo, kaip darbdavio, pareigas darbų saugos srityje, ūkininkas turi turėti reikiamų žinių ir tas žinias patvirtinantį pažymėjimą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Nors jau nuo 2017 m. liepos 1 d. yra pasikeitusi darbdavių, jiems atstovaujančių asmenų, įskaitant ir vykdančius darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas, taip pat darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų mokymo ir žinių tikrinimo tvarka, tačiau ūkininkams vis dar iškyla nemažai klausimų.

Kokios mokymų programos aktualios ūkininkams ar jų įgaliotiems asmenims?

Kiekvienas ūkininkas, atsižvelgiant į turimą išsilavinimą ir numatomą samdomų darbuotojų skaičių, prieš pradėdamas veiklą privalo įsigyti pažymėjimą pagal jam aktualią mokymo programą:

  • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
  • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
  • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

Atestuotis pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programą ūkininkas gali pasiruošti savarankiškai arba kreiptis į profesinio mokymo teikėją. Nusprendus mokytis savarankiškai, mokymosi temas galima rasti Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 1 priede. Taip pat siūloma naudotis Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) interneto svetainėje parengta mokymosi medžiaga. Jokių papildomų reikalavimų ūkininko išsilavinimui mokantis pagal šią programą nėra. Žinių tikrinimui reikia registruotis VDI interneto svetainėje ir nustatytu laiku atvykti į VDI teritorinį skyrių laikyti testo. Šio DSS žinių tikrinimo pakanka, jeigu ūkininkas pats nevykdys DSS tarnybos funkcijų, o šioms funkcijoms atlikti samdys DSS specialistą arba šias funkcijas paves atlikti savo įgaliotam asmeniui.

Jei ūkininkas samdo iki 9 darbuotojų ir apsisprendžia pats vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, jis turi mokytis pas profesinio mokymo teikėją pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programą. Ūkininkas, ketinantis mokytis pagal šią mokymo programą, turi turėti aukštąjį išsilavinimą. Baigus mokymus, žinių patikrinimas atliekamas VDI teritoriniame skyriuje. Reikia pažymėti, kad praėjus žinių patikrinimą pagal šią mokymo programą, ūkininkui nereikia papildomai mokytis ir tikrintis žinių pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą.

Jei ūkininkas samdo iki 9 darbuotojų ir nepasirenka pats vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų, jas gali pavesti vykdyti savo įgaliotam asmeniui. Tuomet šis asmuo turi mokytis pas profesinio mokymo teikėją pagal Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programą. Toks asmuo turi turėti aukštąjį išsilavinimą. Išklausius mokymus, žinios tikrinamos VDI.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. parengtos naujos mokymo programos yra universalesnės ir suteikia galimybę ūkininkams, kurie apsisprendžia patys vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ir turi aukštąjį išsilavinimą mokytis pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programą. Pastarąją programą baigę ūkininkai atleidžiami nuo DSS žinių tikrinimo pagal kitas DSS mokymo programas.

Kiek laiko galioja pažymėjimai?

Iki 2017 m. birželio 30 d. profesinio mokymo teikėjų išduoti formaliojo bei neformaliojo profesinio mokymo pažymėjimai, patvirtinantys darbdaviui atstovaujančių asmenų, tarp jų – atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kompetencijas – yra laikomi galiojančiais. Tačiau jie suteikia teisę atlikti tik tas funkcijas, kurios nurodytos pažymėjime.

Darbuotojų saugos ir sveikatos pažymėjimai pagal visas aukščiau išvardintas mokymo programas galioja neterminuotai, bet, vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais, darbdavį atstovaujantys ar įgalioti asmenys atliekantys DSS funkcijas bei darbų saugos specialistai turi per 5 metus ne mažiau kaip 60 valandų kelti savo kvalifikaciją ir tobulinti kompetencijas darbų saugos kursuose, praktiniuose mokymuose, seminaruose.