Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Keičiasi cheminių medžiagų ženklinimas

Valstybinė darbo inspekcija
2015-01-26

Pasaulyje naudojamos įvairios cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos. Ta pati cheminė medžiaga Jungtinėse Amerikos Valstijose gali būti klasifikuojama kaip „toksiška“, Europos Sąjungoje – kaip „kenksminga“, o Kinijoje – „nepavojinga“. Siekiant pašalinti šiuos skirtumus ir sustiprinti žmonių ir aplinkos apsaugą visose šalyse, buvo sukurta Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS) parengta pagal Jungtinių Tautų (JT) kriterijus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

GHS yra tarptautinių rekomendacijų rinkinys, todėl nėra teisiškai privalomas dokumentas. Tačiau, kaip daugelis pasaulio šalių, Europos Sąjunga norėjo padaryti šią ženklinimo sistemą privaloma, perkeldama į Bendrijos teisę. Tokiu būdu 2009 m. sausio 20 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau – CLP reglamentas).

CLP reglamento nuostatos palaipsniui, per pereinamuosius laikotarpius (CLP reglamento dalys cheminių medžiagų atžvilgiu taikomos nuo 2010 m. gruodžio 1 d., o mišinių atžvilgiu – nuo 2015 m. birželio 1 d.), pakeis pavojingų cheminių medžiagų Direktyvą 67/548/EEB (DSD) ir pavojingų preparatų Direktyvą 1999/45/EB (DPD).

Kas keičiasi?

Naujos piktogramos pagal CLP reglamentą

VDI informacija parengta pagal Europos Komisijos leidinius