Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Jei dirbama pagal paslaugų kvitus

Rasa Sabutienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistė
2019-08-07

© LŽŪKT nuotr.

Ruduo – derliaus nuėmimo metas, tad turintiems daržininkystės ar sodininkystės ūkius dabar pats darbymetis. Dažnam ūkyje šiuo metu pritrūksta papildomų darbo rankų. Išsigelbėjimu gali tapti paslaugų teikimas pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kokie darbai gali būti atliekami pagal paslaugų kvitus?

Pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitus gali būti teikiamos sezoninės ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančios paslaugos, kurios yra laikinos, vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, kursai ar mokymai. Ūkininkams tokie darbai ypač aktualūs rudenį, nuimant ir sandėliuojant derlių, bei pavasarį ir rudenį renkant iš laukų akmenis. Užsiimantiems daržininkyste, sodininkyste, viso sezono metu reikalingi darbuotojai, galintys rankomis ravėti, retinti, laistyti ar tręšti auginamas kultūras. LR vyriausybė yra patvirtinusi „Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą“ (patvirtintas 2015-05-27 nutarimu Nr. 542), kuriame detaliai išvardintos teiktinos paslaugos. Samdant darbuotoją, privalu laikytis sąrašo reikalavimų. Pats sąrašas yra laisvai prieinamas internetinėje erdvėje.

Kaip įsigyti paslaugų kvitus?

Galimybė įsidarbinti pagal paslaugų teikimo kvitą ypač patogi pastovaus darbo neturintiems žmonėms. Asmenys, dirbantys pagal paslaugų kvitų knygelę, yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ir gali nemokamai naudotis iš privalomojo sveikatos draudimo fondo finansuojamomis medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugomis gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su ligonių kasomis. Paslaugų kvitų knygeles galima įsigyti visuose „Sodros“ skyriuose jų darbo laiku. Knygelė yra mokama ir išduodama tik pateikus apmokėjimą įrodančius dokumentus.

Kaip pildyti paslaugų kvitus?

Paslaugų kvitą pildo paslaugų gavėjas. Paslaugų kvitas pildomas prieš paslaugų teikėjui pradedant teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas. Pirmiausia, į paslaugų kvitą įrašomi pirminiai duomenys: paslaugų teikimo data, paslaugų pogrupio kodas ir (ar) pavadinimas, matavimo vienetas, įkainis, atlygio mokėjimo būdas, mokėjimo data ar terminas. Pirmasis egzempliorius lieka paslaugų kvito knygelėje, o antrasis išplėštas paslaugų kvito egzempliorius įteikiamas paslaugų teikėjui. Paslaugų kvitas išrašomas kiekvieną paslaugų teikimo dieną arba, paslaugų gavėjui ir jų teikėjui susitarus, kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai keletą dienų iš eilės, – vieną kvitą numatytam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip kalendorinė savaitė. Kai paslaugos baigiamos teikti, iš dalies užpildytas paslaugų kvitas yra grąžinamas paslaugų gavėjui. Paslaugų gavėjas užpildo likusią abiejų paslaugų kvito egzempliorių neužpildytą dalį, įrašydamas suteiktų paslaugų apimtis ar trukmę, apskaičiuotą ar sutartą atlygio sumą, mokėtiną privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą. Paslaugų gavėjas taip pat įrašo išmokamą atlygio už suteiktas paslaugas sumą, o išmokėjimą patvirtina savo parašu. Paslaugų teikėjas įrašo gautą atlygio sumą ir savo parašu patvirtina, kad pinigus gavo. Užpildytą antrąjį paslaugų kvito egzempliorių paslaugų gavėjas grąžina paslaugų teikėjui.

Koks yra paslaugų teikimo terminas ir apmokėjimas už suteiktas paslaugas?

Paslaugų teikėjas pas vieną ir tą patį ūkininką gali dirbti ne ilgiau kaip 60 dienų per kalendorinius metus, o jeigu teikia paslaugas keliems ūkininkams – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus. Apmokėti už suteiktas paslaugas ūkininkas turi pasibaigus dienai arba pasibaigus paslaugų teikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė. Susitarus su paslaugos teikėju, vėliausiai jam galima apmokėti per 5 darbo dienas nuo paslaugos teikimo pabaigos.

Kokius mokesčius reikia mokėti?

Ūkininkas turi sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas už visus paslaugas per mėnesį teikusius asmenis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokamos nepriklausomai nuo to, kad paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas jau yra draudžiamas PSD valstybės lėšomis (pvz., yra pensininkas, studentas) ar kaip vykdo ekonominę veiklą (pvz., dirbantis pagal verslo liudijimą, vykdantis individualią veiklą). Paslaugas teikiantis asmuo, per metus uždirbęs daugiau nei 1750 Eur, turi susimokėti gyventojų pajamų mokestį.

Daugelis ūkininkų jau įvertino ir taiko savo ūkiuose paslaugų pirkimą pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitus. Tokia darbuotojų samdymo forma padeda išvengti nelegalaus darbo reiškinių, kai darbuotojai reikalingi epizodiškai arba tik sezono metu.

Vaizdo informacija