Birželio 16 d., sekmadienis | 24

DK: darbo santykių reglamentavimas mažose įmonėse

Saulius Rosteikia
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistas
2017-10-18

Nuo liepos 1 dienos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), pasikeitė darbo santykių reglamentavimas mažosiose įmonėse.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tai įmonės, kuriose ilgiau kaip 3 mėnesius išdirbusių darbuotojų skaičius yra mažesnis kaip dešimt.

Į šį darbuotojų skaičių įskaičiuojami visų Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių darbdavio juridinio asmens filialų, atstovybių ir struktūrinių organizacinių padalinių darbuotojai.

Naujajame DK darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra mažesnis kaip dešimt darbuotojų, gali būti netaikomos šios kodekso nuostatos:

1. Darbdavys neprivalo reguliariai, ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, informuoti darbo tarybą (kai jos nėra – profesinę sąjungą) apie nuotolinio darbo būklę įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, nurodyti taip dirbančių darbuotojų skaičių, užimamas pareigybes, o jeigu profesijos grupėje yra daugiau negu du darbuotojai, tai ir darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį.

2. Darbdavys neturi pareigos ne rečiau kaip kartą per metus, pareikalavus darbo tarybai (kai jos nėra – profesinei sąjungai), teikti informaciją apie terminuotų darbo sutarčių būklę įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, nurodyti darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas sutartis, skaičių, užimamas pareigybes, o jeigu profesijos grupėje yra daugiau negu du darbuotojai, tai ir darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį.

3. Darbdavys neprivalo kartą per metus savo įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tarybai pareikalavus (kai jos nėra profesinei sąjungai), teikti informaciją apie laikinojo darbo būklę įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, nurodyti per metus dirbusių ar dirbančių laikinųjų darbuotojų skaičių, užimamas pareigybes, o jeigu profesijos grupėje yra daugiau negu du darbuotojai, tai ir darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį.

4. Darbdavys neturi pareigos išpildyti darbuotojo prašymą pakeisti darbo laiką ne viso darbo laiko atveju.

5. Darbdavys neturi pareigos patvirtinti atrankos kriterijus pagal šio kodekso 57 straipsnio 3 dalies nuostatas, kai perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų.

6. Darbdavys neturi pareigos pranešti apie darbo pamainų grafikus ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas. Tokie darbdaviai apie darbo pamainų grafikus privalo pranešti ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, nebent su darbuotoju susitariama dėl kitokių pranešimo terminų

7. Darbdavys, sudarydamas kasmetinių atostogų grafiką, neturi pareigos atsižvelgti į prioriteto tvarką, numatytą DK 128 straipsnio 4 dalyje. Kasmetinės atostogos šiose įmonėse suteikiamos šalių susitarimu.

8. Darbdavys neturi pareigos darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu penkerius metus, už mokymosi atostogas mokėti ne mažiau kaip pusę darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Mokymosi atostogų apmokėjimą šalys nusistato susitarimu.

9. Darbdavys neprivalo suteikti darbuotojams pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų, jeigu darbo santykiai su darbuotoju trunka trumpiau negu vienus metus, tačiau turi išmokėti kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Šiame DK taip pat yra pakeista mažųjų įmonių darbuotojų atstovavimo tvarka. Įmonėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra mažiau nei 20, darbuotojų atstovavimo teises gali įgyvendinti ne darbo taryba ar profesinė sąjunga, o darbuotojų išrinktasis darbuotojų patikėtinis, renkamas 3 metams visuotiniame darbuotojų susirinkime.

Apibendrinant naujajame DK atsiradusius darbo santykių pokyčius galima teigti, kad kiekvieno darbdavio priedermė – gerai žinoti naujojo teisės akto nuostatas, nepažeisti darbuotojo teisių, kiekvienam darbuotojui garantuoti teisę turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas, tuo pačiu kiekvienas darbuotojas taip pat turi gerai žinoti naujojo DK suteiktas teises ir jas aktyviai ginti.