Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Darbuotojų mokymas – efektyvi prevencinė priemonė

Rasa Sabutienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistė
2017-03-28

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nurodyta, kad kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. Veiksminga priemonė sudarant saugias ir sveikas darbo sąlygas – darbuotojų mokymas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kai darbuotojui nepakanka profesinių įgūdžių arba instruktavimo metu suteiktų žinių, darbdavys organizuoja darbuotojo mokymą darbo vietoje, įmonėje ar mokymo įstaigoje darbdavio nustatyta darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo ir vertinimo tvarka.

Darbuotojai, prieš pradėdami dirbti pavojingus darbus, kurių sąrašas patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, mokomi darbo vietose, įmonėse, seminaruose arba jie apmokomi pagal profesinio mokymo įstaigos darbdavio nustatytą darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo ir vertinimo tvarką.

Kur ir kaip darbuotojai bus mokomi, nusprendžia darbdavys. Jei darbovietėje yra kvalifikuotų asmenų ir galimybių tinkamai organizuoti mokymus, tai darbuotojai, prieš pradėdami dirbti pavojingus darbus, gali būti apmokomi ir atestuojami įmonėje darbdavio nustatyta tvarka. Jei darbdavys nusprendžia siųsti mokytis šiuos darbuotojus į mokymo įstaigą, tai mokymas vyksta pagal mokymo įstaigos parengtą ir su darbdaviu suderintą neformaliojo profesinio mokymo programą. Baigusius atitinkamas mokymo programas, atestuoja šios įstaigos sudaryta komisija. Žinias komisija vertina ir sprendimą įformina vadovaudamasi mokymo įstaigos patvirtintu komisijos darbo reglamentu.

Darbuotojams, dirbantiems pavojingus darbus, kurių nepertraukiamas pavojingo darbo stažas darbovietėje trumpesnis nei vieni metai, yra privaloma stažuotė, prižiūrint darbdavio tvarkomuoju dokumentu paskirtam kvalifikuotam darbuotojui. Stažuotės trukmę nustato darbdavys, atsižvelgdamas į darbuotojo profesinius įgūdžius, patirtį ir turimas žinias.

Darbdaviai, kuriems nuosavybės teise priklauso pavojingi įrenginiai arba jie jais disponuoja pagal turto patikėjimo teisę, yra atsakingi už įrenginių priežiūrą pagal priežiūros norminių aktų ir įrenginių techninių dokumentų reikalavimus visą įrenginio naudojimo laiką. Darbdavys privalo įrenginiams naudoti ir prižiūrėti skirti apmokytus ir atestuotus asmenis. Darbuotojai, prižiūrintys ar naudojantys potencialiai pavojingus įrenginius, turi būti mokomi profesinio mokymo įstaigose. Priežiūros meistrus ir darbo su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovus moko profesinio mokymo įstaigos pagal trumpąsias formaliojo mokymo programas, kuriose numatytas teorinis, praktinis mokymas ir praktinė užduotis. Darbuotojus, naudojančius potencialiai pavojingus įrenginius, moko profesinio mokymo įstaigos pagal trumpąsias formaliojo mokymo programas, kuriose numatytas teorinis ir praktinis mokymas.

Darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti įgalioti asmenys, kuriems darbdavys paveda įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus įmonėje ar padalinyje, išskyrus atliekančius darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, gali būti mokomi įmonėje, seminaruose, mokymo įstaigoje. Darbdavys neįpareigotas siųsti įgaliotą asmenį mokytis mokymo įstaigose ar seminaruose. Tokių asmenų mokymai gali būti atliekami įmonėje, darbdaviui patvirtinus mokymo, žinių tikrinimo ir vertinimo tvarką, paruošus mokymo programas. Jeigu šie asmenys mokomi mokymo įstaigoje, tai mokymų programa turi būti suderinta su darbdaviu, o atestuoja mokymo įstaigos sudaryta komisija.

Darbuotojų mokymas yra įtvirtintas darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas pagal Administracinių nusižengimų kodeksą užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 80 iki 880 eurų. Tinkamas darbuotojų mokymas yra efektyvi prevencinė darbuotojų traumų ir nelaimingų atsitikimų darbe priemonė.