Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Darbuotojų instruktavimas: ką reikėtų žinoti darbdaviams

Rasa Sabutienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistė
2017-06-29

Kaip dažnai darbuotojai turėtų būti instruktuojami? Kokios priemonės gali būti naudojamos instruktavimui atlikti? Kaip teisingai reikėtų įforminti instruktavimo faktą? Tai pagrindiniai klausimai, kurie domina darbdavius.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kada, kaip dažnai ir kas turi instruktuoti darbuotojus?

Darbuotojai įmonėje turi būti instruktuojami priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas arba modernizuotas darbo priemones, naujas technologijas, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ir visais kitais atvejais, kai darbdavys nusprendžia, kad to reikia siekiant apsaugoti darbuotojus nuo traumų ir profesinių ligų.

Instruktavimų periodiškumą, apimtį, turinį, formą, už instruktavimą atsakingus asmenis bei instruktavimo fakto įforminimą nustato darbdavys savo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Instruktavimą gali organizuoti ir atlikti pats darbdavys arba paskirti įgaliotą asmenį. Paskiriant įgaliotą asmenį, reikia įvertinti jo kompetenciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Kokie asmenys gali atlikti instruktavimą, darbdavys turi numatyti įmonės instruktavimo tvarkoje.

Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo turi įsitikinti, kad instruktuojamas darbuotojas suprato jam pateiktą informaciją. Darbuotojas, kuris nesuprato, kaip saugiai dirbti, turi būti instruktuojamas dar kartą. Kokiu būdu bus patikrintos darbuotojo žinios, nustato pats darbdavys savo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. Darbuotojas, išklausęs instruktažą, gali būti apklausiamas žodžiu, raštu arba kitu darbdaviui priimtinu būdu patikrinamos jo žinios.

Instrukcijų rengimas

Viena iš darbdavio pareigų yra tvirtinti pareigybių aprašymus, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, pagal kurias bus instruktuojami darbuotojai. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos rengiamos vadovaujantis Darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės dokumentais (taisyklėmis, nuostatais, normomis, Lietuvos standartais, techniniais reglamentais), darbo ir saugos priemonių, technologinių procesų techniniais dokumentais, remiantis profesinės rizikos vertinimo rezultatais, darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų, avarijų, profesinių ligų analizės duomenimis, saugaus darbo organizavimo psichofiziologiniais aspektais, nustatytais įmonėje, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai pasiūlymais, kontroliuojančių įstaigų nurodymais bei kita turima informacija (dokumentacija). Instrukcijos turi būti laikomos darbuotojams žinomoje ir prieinamoje vietoje.

Instrukcijos gali būti rengiamos darbo vietoms, darbuotojų profesijoms, darbams atlikti. Pateikiami nurodymai ir reikalavimai turi būti pritaikyti konkrečiai įmonės darbo vietai, darbui ar gamybos procesui. Tekstas turi būti aiškus, nurodymai ir reikalavimai trumpi, konkretūs be nuorodų į kitus teisės aktus. Instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba, tačiau esant būtinumui instrukcijos turi būti išverstos į kitas užsienio kalbas, kad užtikrintų įmonėje dirbančių užsieniečių (kitataučių) supažindinimą su darbuotojų sauga ir sveikata. Įsigaliojus naujiems arba pasikeitus teisės aktams, įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai darbe, keičiant technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti naujas medžiagas, žaliavas, instrukcijos, su kuriomis susiję šie pakeitimai, turi būti peržiūrėtos, pakeistos ar papildytos.

Dirbantys su įrenginiais ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Darbuotojai gali būti instruktuojami pagal gamintojo pateiktas įrenginio instrukcijas, jeigu jos yra lietuvių arba kita darbuotojui gerai suprantama kalba ir jose aiškiai išdėstytos saugios darbo įrenginio naudojimo sąlygos, galimos neįprastos įrenginio naudojimo situacijos ir šių situacijų galimos pasekmės darbuotojų saugai ir sveikatai, praktiniai patarimai, kaip naudotis įrenginiu.

Dirbantys su pavojingomis cheminėmis medžiagomis turi būti instruktuojami pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas ir gamintojo pateiktus naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapus.

Priemonės instruktavimui

Darbuotojų instruktavimui gali būti naudojama ir vaizdinė medžiaga, mokomieji filmukai, foto nuotraukos. Visa instruktavimo medžiaga (vaizdinė medžiaga, gamintojo pateikta darbo įrenginio naudojimo instrukcija, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos) turi būti patvirtinta darbdavio ar jam atstovaujančio asmens.

Sprendžiant, kokios turėtų būti instruktavimo apimtys ir periodiškumas, turi būti atsižvelgiama į atliekamų darbų pobūdį, darbuotojo profesinį pasirengimą ir jo žinias darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, jo bendrą darbo stažą, asmenines savybes ir kitas pavestam darbui atlikti svarbias aplinkybes.

Ypatingas dėmesys naujiems darbuotojams

Ypatingą dėmesį instruktuojant reikia atkreipti į naujai priimtus darbuotojus, kurių darbo stažas įmonėje iki vienų metų, į asmenis iki 18 metų amžiaus bei įmonėje labai ilgą laiką dirbančius darbuotojus. Instruktuojant reikia atsižvelgti į tai, kad darbuotojas negalės įsisavinti vienu metu pateikiamų labai didelių informacijos kiekių, todėl vienu metu instruktuoti tik pagal sveiku protu suvokiamą instrukcijų skaičių.

Instruktavimo įforminimas

Instruktavus darbuotoją, šį faktą reikia užfiksuoti darbuotojui pasirašant. Kaip bus įforminamas instruktavimo faktas, nustato pats darbdavys. Galimi variantai:

  1. darbuotojas pasirašo ant dokumento, pagal kurį buvo instruktuotas;
  2. darbuotojas pasirašo į instruktavimų registravimo žurnalą;
  3. instruktavimo faktas įforminamas kitu raštišku darbdaviui priimtinu būdu.

Darbuotojų instruktavimo įforminimo dokumentai saugomi darbdavio nustatyta tvarka, atsižvelgiant į darbų specifiką ir darbuotojui suteiktos informacijos aktualumą jam atliekant tolimesnius darbus ar užduotis.

Darbuotojas, darbdavių susitarimu atliekantis laikinus darbus kitoje įmonėje, turi būti instruktuotas, kaip saugiai dirbti konkrečioje darbo vietoje, nepaisant to, kad jis buvo instruktuotas savo darbovietėje.

Periodiškai ir tinkamai atliekamas instruktavimas yra efektyvi prevencinė nelaimingų atsitikimų darbo vietoje priemonė. Žinodamas saugius darbo atlikimo būdus, darbuotojas dirbs efektyviau ir nekels pavojaus savo ir bendradarbių sveikatai ir gyvybei.

Kaip dažnai darbuotojai turėtų būti instruktuojami? Kokios priemonės gali būti naudojamos instruktavimui atlikti? Kaip teisingai reikėtų įforminti instruktavimo faktą? Tai pagrindiniai klausimai, kurie domina darbdavius.

Kada, kaip dažnai ir kas turi instruktuoti darbuotojus?

Darbuotojai įmonėje turi būti instruktuojami priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas arba modernizuotas darbo priemones, naujas technologijas, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ir visais kitais atvejais, kai darbdavys nusprendžia, kad to reikia siekiant apsaugoti darbuotojus nuo traumų ir profesinių ligų.
Instruktavimų periodiškumą, apimtį, turinį, formą, už instruktavimą atsakingus asmenis bei instruktavimo fakto įforminimą nustato darbdavys savo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.
Instruktavimą gali organizuoti ir atlikti pats darbdavys arba paskirti įgaliotą asmenį. Paskiriant įgaliotą asmenį, reikia įvertinti jo kompetenciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Kokie asmenys gali atlikti instruktavimą, darbdavys turi numatyti įmonės instruktavimo tvarkoje.
Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo turi įsitikinti, kad instruktuojamas darbuotojas suprato jam pateiktą informaciją. Darbuotojas, kuris nesuprato, kaip saugiai dirbti, turi būti instruktuojamas dar kartą. Kokiu būdu bus patikrintos darbuotojo žinios, nustato pats darbdavys savo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. Darbuotojas, išklausęs instruktažą, gali būti apklausiamas žodžiu, raštu arba kitu darbdaviui priimtinu būdu patikrinamos jo žinios.

Instrukcijų rengimas

Viena iš darbdavio pareigų yra tvirtinti pareigybių aprašymus, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, pagal kurias bus instruktuojami darbuotojai. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos rengiamos vadovaujantis Darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės dokumentais (taisyklėmis, nuostatais, normomis, Lietuvos standartais, techniniais reglamentais), darbo ir saugos priemonių, technologinių procesų techniniais dokumentais, remiantis profesinės rizikos vertinimo rezultatais, darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų, avarijų, profesinių ligų analizės duomenimis, saugaus darbo organizavimo psichofiziologiniais aspektais, nustatytais įmonėje, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai pasiūlymais, kontroliuojančių įstaigų nurodymais bei kita turima informacija (dokumentacija). Instrukcijos turi būti laikomos darbuotojams žinomoje ir prieinamoje vietoje.
Instrukcijos gali būti rengiamos darbo vietoms, darbuotojų profesijoms, darbams atlikti. Pateikiami nurodymai ir reikalavimai turi būti pritaikyti konkrečiai įmonės darbo vietai, darbui ar gamybos procesui. Tekstas turi būti aiškus, nurodymai ir reikalavimai trumpi, konkretūs be nuorodų į kitus teisės aktus. Instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba, tačiau esant būtinumui instrukcijos turi būti išverstos į kitas užsienio kalbas, kad užtikrintų įmonėje dirbančių užsieniečių (kitataučių) supažindinimą su darbuotojų sauga ir sveikata. Įsigaliojus naujiems arba pasikeitus teisės aktams, įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai darbe, keičiant technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti naujas medžiagas, žaliavas, instrukcijos, su kuriomis susiję šie pakeitimai, turi būti peržiūrėtos, pakeistos ar papildytos.

Dirbantys su įrenginiais ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Darbuotojai gali būti instruktuojami pagal gamintojo pateiktas įrenginio instrukcijas, jeigu jos yra lietuvių arba kita darbuotojui gerai suprantama kalba ir jose aiškiai išdėstytos saugios darbo įrenginio naudojimo sąlygos, galimos neįprastos įrenginio naudojimo situacijos ir šių situacijų galimos pasekmės darbuotojų saugai ir sveikatai, praktiniai patarimai, kaip naudotis įrenginiu.
Dirbantys su pavojingomis cheminėmis medžiagomis turi būti instruktuojami pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas ir gamintojo pateiktus naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapus.

Priemonės instruktavimui
Darbuotojų instruktavimui gali būti naudojama ir vaizdinė medžiaga, mokomieji filmukai, foto nuotraukos. Visa instruktavimo medžiaga (vaizdinė medžiaga, gamintojo pateikta darbo įrenginio naudojimo instrukcija, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos) turi būti patvirtinta darbdavio ar jam atstovaujančio asmens.
Sprendžiant, kokios turėtų būti instruktavimo apimtys ir periodiškumas, turi būti atsižvelgiama į atliekamų darbų pobūdį, darbuotojo profesinį pasirengimą ir jo žinias darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, jo bendrą darbo stažą, asmenines savybes ir kitas pavestam darbui atlikti svarbias aplinkybes.

Ypatingas dėmesys naujiems darbuotojams

Ypatingą dėmesį instruktuojant reikia atkreipti į naujai priimtus darbuotojus, kurių darbo stažas įmonėje iki vienų metų, į asmenis iki 18 metų amžiaus bei įmonėje labai ilgą laiką dirbančius darbuotojus. Instruktuojant reikia atsižvelgti į tai, kad darbuotojas negalės įsisavinti vienu metu pateikiamų labai didelių informacijos kiekių, todėl vienu metu instruktuoti tik pagal sveiku protu suvokiamą instrukcijų skaičių.

Instruktavimo įforminimas

Instruktavus darbuotoją, šį faktą reikia užfiksuoti darbuotojui pasirašant. Kaip bus įforminamas instruktavimo faktas, nustato pats darbdavys. Galimi variantai:
a) darbuotojas pasirašo ant dokumento, pagal kurį buvo instruktuotas;
b)darbuotojas pasirašo į instruktavimų registravimo žurnalą;
c) instruktavimo faktas įforminamas kitu raštišku darbdaviui priimtinu būdu.
Darbuotojų instruktavimo įforminimo dokumentai saugomi darbdavio nustatyta tvarka, atsižvelgiant į darbų specifiką ir darbuotojui suteiktos informacijos aktualumą jam atliekant tolimesnius darbus ar užduotis.
Darbuotojas, darbdavių susitarimu atliekantis laikinus darbus kitoje įmonėje, turi būti instruktuotas, kaip saugiai dirbti konkrečioje darbo vietoje, nepaisant to, kad jis buvo instruktuotas savo darbovietėje.
Periodiškai ir tinkamai atliekamas instruktavimas yra efektyvi prevencinė nelaimingų atsitikimų darbo vietoje priemonė. Žinodamas saugius darbo atlikimo būdus, darbuotojas dirbs efektyviau ir nekels pavojaus savo ir bendradarbių sveikatai ir gyvybei.