Gegužės 21 d., antradienis | 24

Atmintinė: aptvarai asbesto šalinimo darbams atlikti

Valstybinė darbo inspekcija
2022-01-19

Aptvarų tikslas – užkirsti kelią asbesto taršos sklidimui ir poveikiui kitiems žmonėms.

Aptvarai būtini atliekant visus asbesto šalinimo darbus, nebent tikėtina, kad ore esančio asbesto koncentracija bus ypač nedidelė, darbų vieta yra nutolusi (ir kiti žmonės nėra veikiami) arba įrengti aptvarus yra nepraktiška, pvz., dėl daugybės vamzdžių po atviru dangumi arba lentų po nuosvyros gegnėmis) aplink pastatų stogus. Tokiais atvejais būtina imtis kitų priemonių, kad būtų galima užkirsti kelią taršos pasklidimui ar poveikiui kitiems žmonėms.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Prieš įrengiant aptvarą, darbų vietą reikėtų atitinkamai paruošti, taikant tinkamas atsargumo priemones (kurios turėtų būti nurodytos rizikos vertinime), kad būtų galima apsaugoti nuo asbesto poveikio, pvz., apsauginius drabužius, respiratorius ir naudoti asbestui tinkamos kategorijos dulkių siurblius (H kategorijos dulkių siurbliai).

Atliekant parengiamuosius darbus, reikėtų:

• sutvarkyti bet kokias darbų vietoje (kurioje bus įrengta aptvara, gabenimo maršrutai ir atliekų dėžė) esančias ne asbesto atliekas;

• pašalinti ar uždengti daiktus, kuriuos bus sunku išvalyti, jei jie bus užteršti, ir patikrinti, ar tokie daiktai jau nėra užteršti;

• išvalyti palaidas asbesto turinčių medžiagų nuolaužas ir sutvarkyti jas kaip asbesto atliekas, kad tokia medžiaga nesikauptų po aptvaru;

• įvertinti kitus galimus pavojus (pvz., vandens nutekėjimo šaltinių, nutekėjimo iš dujotiekio);

• užsandarinti angas (pvz., oro kondicionavimo sistemų, vėdinimo sistemų ir kt.), kad būtų galima užkirsti kelią bet kokio ore esančio asbesto pasklidimui už aptvaro ribų;

• užtikrinti tinkamą elektros energijos ir vandens tiekimą;

• parengti prieigą įrenginiams;

• užtikrinti, kad aptvarai neužstotų avarinio (gaisro) išėjimo maršrutų (pvz., kitiems pastate esantiems žmonėms) ar būtų atitinkamais ženklais pažymėti tinkami alternatyvūs maršrutai;

• užtikrinti, kad aptvaruose esantys dūmų signalizatoriai būtų atjungti, kai atliekamas aptvarų dūmų bandymas;

• užtikrinti, kad darbų vietoje esantys elektriniai įrenginiai būtų išjungti ir būtų pasirūpinta jų sauga;

• užtikrinti, kad būtų pasirūpinta avariniu atsarginiu elektros energijos ir vandens tiekimu.

Aptvarui įrengti gali būti panaudota esama pastato konstrukcija arba gali būti visiškai atskirai įrengta laikinoji konstrukcija. Esantys paviršiai turi būti lygūs ir nepralaidūs arba kitais atvejais padengti polietilenu.

Aptvaras paprastai įrengiamas iš patvaraus (250 µm storio) polietileno, kuris, užbaigus darbus, bus utilizuotas kaip asbestu užterštos atliekos. Aptvaruose turėtų būti įrengta:

• apsauginė grindų danga (taršos plitimui apriboti) ar lygios nepralaidžios grindys, kurias galima valyti;

• oro kamera, per kurią darbuotojai įeitų ir išeitų iš aptvaro;

• atskira oro kamera (kartais vadinama „maišų kamera“) tinkamai sutalpintoms (pvz., supakuotos maišuose ir (arba) suvyniotos) atliekoms iš aptvaro išnešti;

• ištraukiamoji ventiliacija (žinoma kaip neigiamo slėgio įrenginys) su didelio veiksmingumo filtravimu, kad užtikrintų aptvaro viduje kiek mažesnį už atmosferos slėgį (rekomenduojama 20 Pa) ir nuolatinį šviežio oro srautą per atvarą;

• oro kaita turėtų būti mažiausiai 8 kartai per valandą;

• stebėjimo langeliai (kiekvieno matmenys bent 600 mm x 300 mm), per kuriuos atsiveria vaizdas į visas pagrindines sritis (ar, jei reikia, kabelinės televizijos sistema);

• tiesioginė sąsaja su taršos šalinimo įrenginiu, jei įmanoma, per oro kameras;

• jei tiesioginė sąsaja su taršos šalinimo įrenginiu nėra įmanoma, papildomos oro kameros, kad būtų atskirta patalpa, kurioje užterštas darbo kostiumas pakeičiamas tarpiniu darbo kostiumu, kuris vilkimas tik pereiti į taršos šalinimo įrenginį.

Aptvaras turi būti kiek įmanoma nepralaidus orui, kad būtų galima užkirsti kelią taršos pasklidimui, jei sutriktų neigiamo slėgio įrenginio veikimas. Įeiti į aptvarą leidžiama tik darbuotojams, dėvintiems asmenines apsaugos priemones ir tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Būtina įrengti ženklus, įspėjančius apie asbesto poveikio pavojų, kuriuose būtų nurodyta, kad prieiga yra apribota ir pažymėtas reikalavimas naudoti apsaugos priemones.

Darbuotojai kiekvieną kartą palikdami aptvarą turi praeiti visą taršos šalinimo procedūrą, todėl svarbu, kad išorėje būtų asmuo, kuris:

• palaikytų ryšį tarp viduje ir išorėje esančių darbuotojų;

• kontroliuotų asmenų judėjimą per oro kamerą, tikrintų, ar tiems darbuotojams leista įeiti į aptvarą, registruoti, kas įėjo ir išėjo iš aptvaro;

• organizuoti įrenginių tiekimą į aptvarą ir maišuose supakuotų (ar suvyniotų) atliekų išvežimą iš maišų kameros;

• tikrinti, ar su darbais susiję įrenginiai ir mechanizmai yra tvarkingi.

Bet kokie į aptvarą įkelti įrenginiai turėtų būti tinkamai paruošti, kad vėliau būtų paprasčiau atlikti taršos nuo jų šalinimo užduotį, pvz., uždengti pastolių vamzdžių galus gaubtuliais ir apvynioti pastolių lentas polietilenu. Tačiau, jei polietilenu apvyniotos lentos sušlampa, vaikščioti skirtas paviršius tampa slidus. Tokiu atveju vaikščioti skirtam paviršiui įrengti gali prireikti papildomos plonų lentų (faneros) dangos. Ta mediena turėtų būti tvarkoma kaip užterštos atliekos ir neturi būti pakartotinai naudojama.