Birželio 25 d., antradienis | 24

Bitininkavimo inventoriui įsigyti – parama

2023-06-29

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Iki liepos 7 d. bičių laikytojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ veiklą „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ (toliau – Priemonė).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šiam kvietimui skirta 194 830 Eur iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Pagal Priemonę remiamas investicijų į bitininkavimo inventorių (išskyrus transporto priemones bei visų tipų priekabas) įsigijimas. Fiziniams asmenims, norintiems įsigyti bitininkavimo inventorių, jo įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 70 proc., tačiau ne daugiau kaip 1,3 tūkst. Eur vienam pareiškėjui (vienas pareiškėjas gali įsigyti kelias skirtingas priemones, jei neviršijama bendra paramos suma).

Įgyvendinimo taisyklių pasikeitimai

Atkreiptinas dėmesys, kad pakeistos Priemonės įgyvendinimo taisyklės: nuo paramos paraiškos pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai dienos visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį pareiškėjai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Norintys gauti paramą ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys buhalterinę apskaitą turi tvarkyti vadovaudamiesi Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos supaprastintos finansinės apskaitos tvarkos aprašu arba Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos, tvarkomos darant dvejybinį įrašą, tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-280 „Dėl ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“.

Pažymėtina, kad pagal Priemonę teikiamoms paraiškoms nebeliko reikalavimo pagrįsti projekto finansavimo šaltinius (išskyrus parodomojo bityno įkūrimą).

Paraiškų teikimo tvarka

Užpildyta paramos paraiška pagal intervencines Bitininkystės programos priemones (Taisyklių 2 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (Taisyklių 3 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected], arba teikiami naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus (PDF formatu). Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

Paramos paraiškos gali būti teikiamos šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, SHAPE. Teikiant dokumentus el. paštu [email protected], vienu metu gali būti įkeliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią kalendorinę dieną.

Agroakademija.lt rekomenduoja bičiuliams pažiūrėti bitininkystės tema parengtus videoreportažus.

NMA, agroakademija.lt informacija