Gegužės 27 d., pirmadienis | 24

Kokias išlaidas galima atimti iš individualios veiklos pajamų?

Reda Trečiokaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-03-30

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą, nepriklausomai nuo to, ar gavo veiklos pajamų, ar ne, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 d., privalo deklaruoti gautas individualios veiklos ir kitas pajamas, pateikdamas Metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM311, ir sumokėti mokėtiną pajamų mokestį.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Individualios veiklos pajamoms priskiriamos pajamos iš individualios veiklos, įskaitant pajamas iš individualios veiklos turto, išskyrus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, nuomos, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn.

Atkreipiame dėmesį, kad vienetų, vykdančių žemės ūkio veiklą, gautos Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio tiesioginės ir kitos kompensacinės išmokos pajamų lygiui palaikyti yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų gauta parama negautoms pajamos kompensuoti, t. y. už pajamų praradimą (netekimą), neatsižvelgiant į tai, kad veikla yra sustabdyta ar nutraukta, yra prilyginama kompensacinėms išmokoms pajamų lygiui palaikyti.

Gautos subsidijos, pvz. darbo užmokesčiui ir kt., pajamomis nepripažįstamos, o jomis turi būti mažinama kompensuojamų sąnaudų suma.

Išlaidas iš individualios veiklos pajamų galite atimti dviem būdais:

 1. faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas dokumentais, arba
 2. 30 proc. nuo gautų pajamų (be dokumentų, t. y. neprivaloma turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų).

Atkreipiame dėmesį, kad ne visas išlaidas, pagrįstas turimais dokumentais, galite atimti iš pajamų. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslais galima išskirti trijų rūšių išlaidas:

 1. Leidžiami atskaitymai – išlaidos, kurių sumą galima atimti visą.
 2. Ribojamo dydžio leidžiami atskaitymai – išlaidos, kurių galima atimti tik dalį.
 3. Neleidžiami atskaitymai – išlaidos, kurių negalima atimti.

Leidžiami atskaitymai

Leidžiami atskaitymai – tai patirtos įprastinės ir būtinos veiklos išlaidos, susijusios su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis (uždirbtomis) individualios veiklos pajamomis. Individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos, pvz.:

 • perparduodamų prekių, medžiagų, žaliavų, detalių, degalų ir kt. įsigijimo išlaidos,
 • veikloje naudojamo turto nuomos, įsigijimo, eksploatavimo bei remonto išlaidos (veikloje naudojamas ilgalaikis turtas turi būti nurodytas VMI pateiktoje formoje FR0457),
 • samdomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos,
 • VSD ir PSD įmokos, mokamos nuo individualios veiklos pajamų.

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai

Išlaidų, kurių priskyrimas leidžiamiems atskaitymams yra ribojamas, sąrašas:

 • Reklamos išlaidos – leidžiamos tik tokios reklamos išlaidos, kurios skatina įsigyti žemės ūkio produkciją ar paslaugas.
 • Stojamieji narių įnašai – priskiriami leidžiamiems atskaitymams, bet ne didesni kaip 0,2 proc. individualios veiklos pajamų. Ribojimas netaikomas, jei mokami savivaldos organizacijoms, kuriose narystė pagal atitinkamą veiklą reglamentuojančius teisės aktus yra privaloma.
 • Komandiruočių išlaidos – leidžiamiems atskaitymams priskiriama tik tinkamai įforminus ir tik su veikla susijusios išlaidos.
 • Palūkanos – jei kreditas paimtas individualios veiklos išlaidoms padengti.
 • Natūralios netekties nuostoliai – faktiškai patirti natūralios netekties nuostoliai, neviršijantys 1 proc. gyventojo mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamų. Taip pat šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių natūralios netekties nuostolių suma, neviršijanti 3 proc. individualios veiklos pajamų.
 • Reprezentacinės išlaidos – ne daugiau kaip 50 proc. patirtų reprezentacinių išlaidų, kurios negali viršyti 2 proc. gyventojo individualios veiklos pajamų. Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos medžioklės, žvejybos, golfo, plaukiojimo jachtomis, azartinių lošimų, stovyklavimo išlaidos.
 • Beviltiškos skolos – mokesčio mokėtojas turi įrodyti ne tik skolų beviltiškumą, bet ir savo pastangas šioms skoloms susigrąžinti. Skolos nelaikomos beviltiškomis, kai skolininkas ir kreditorius yra susiję asmenys.
 • Individualioje veikloje naudojamas turtas – kai ilgalaikis turtas naudojamas ne tik veikloje, bet ir asmeniniais tikslais, maksimali įsigijimo išlaidoms priskiriama turto įsigijimo kainos dalis, išskyrus mobiliojo ryšio priemones, negali viršyti 90 proc.
 • Mobiliojo ryšio priemonės – 50 proc.

Neleidžiami atskaitymai

Išlaidos, kurios negali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų:

 • Gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo,
 • Lengvųjų automobilių įsigijimo,
 • Kompiuterių programų susikūrimo,
 • Kompiuterių programų įsigijimo,
 • Į biudžetą mokėtinų PVM ir GPM sumos,
 • Pirkimo (importo) PVM,
 • Netesybos, baudos, delspinigiai,
 • Išlaidos paramai ir dovanoms,
 • Neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai, pvz. ūkininkas, kurio pajamos neapmokestinamos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 23 punktą, pardavęs žemės ūkio produkciją, jos pasigaminimo išlaidų negalės priskirti leidžiamiems atskaitymams,
 • Išmokos užsienio gyventojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėse teritorijose,
 • Išmokos užsienio vienetams,
 • Gyventojo padarytos žalos atlyginimas,
 • Kitos išmokos, nuo kurių gyventojas privalėjo išskaičiuoti pajamų arba pelno mokestį, tačiau jo neišskaičiavo,
 • Kitos išlaidos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius,
 • Kitos išlaidos, nesusijusios su veiklą vykdančio gyventojo vykdoma individualia veikla.