Gegužės 27 d., pirmadienis | 24

Individualioje veikloje naudojamas ilgalaikis turtas ir deklaravimas VMI

Rita Gaižauskienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-08-18

Kai turtas gyventojo naudojamas tik savo individualiai veiklai, jis tampa individualios veiklos turtu. Individualiai veiklai vykdyti gali būti naudojamas asmeninis, sutuoktinio, taip pat ne nuosavybės teise priklausantis turtas. Šis veikloje naudojamas turtas gali būti ilgalaikis ir trumpalaikis.

Ilgalaikiam turtui priskiriamas toks turtas, kuris atitinka du kriterijus:

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

• turtas ilgiau kaip vienerius metus turi būti naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti);

• turto kaina turi būti ne mažesnė už gyventojo pagal LR Pelno mokesčio įstatymo „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais)“ išvardytas ilgalaikio turto grupės nustatytą kainą. Nėra tiksliai nustatyta, nuo kokios vertės turtas laikomas ilgalaikiu, nes jis šiai kategorijai priskiriamas, atsižvelgiant ne tik į jo vertę (kainą), bet ir į jo esmę bei naudojimo trukmę.

Pateikimo terminai ir būdai

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurie nori skaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą, leidžiamais atskaitymais pripažinti turto eksploatavimo ar remonto išlaidas ar atskaityti jo pirkimo PVM, turi pateikti VMI FR0457 formą. Šią formą reikės teikti ir tais atvejais, kai gyventojas nutraukia savo individualią veiklą arba pasikeičia ilgalaikio turto naudojimo aplinkybės: pasikeičia veikloje naudojamo turto dalis, nusprendžiama nebeskaičiuoti nusidėvėjimo arba, atvirkščiai, gyventojas pradeda skaičiuoti nusidėvėjimą. VMI reikia pranešti ir apie įsigytą, ir apie nuomojamą ar pagal panaudos sutartį valdomą ilgalaikį turtą.

Esant šiems atvejams, FR0457 forma turėtų būti pateikta iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurio šio turto fizinis asmuo nebelaiko individualios veiklos turtu arba pasikeitė ilgalaikio turto naudojimo sąlygos, paskutinės dienos.

Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, teikiantis FR0457 formą tik PVM tikslais, ją gali pateikti VMI, atsižvelgdamas į savo mokestinį laikotarpį, šiais terminais:

1. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, FR0457 forma dėl mokestiniu laikotarpiu įsigyto (importuoto) ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo ekonominei veiklai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 d.;

2. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, FR0457 dėl mokestiniu laikotarpiu įsigyto (importuoto) ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo ekonominei veiklai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d.

Nuo 2019-05-23 VMI forma FR0457 teikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

Pildymo principai

FR0457 forma ir jos papildomas lapas FR0457P kiekvieną kartą teikiami visiškai užpildyti, t. y. juose turi būti įrašomi duomenys apie visą formų pateikimo metu individualioje ir / arba kitoje ekonominėje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą ir apie turtą, kuris bus priskirtas individualiai ir / arba ekonominei veiklai nuo šių formų pateikimo, ir apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu, nuo mėnesio, kurį šios formos pateikiamos.

Duomenys apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu (kai užpildytas FR0457 arba FR0457P formos 13 laukelis), pateikiami vieną kartą ir vėliau, teikiant FR0457 ir / arba FR0457P formas, nekartojami.

Naujai užpildytos FR0457 ir FR0457P formos mokesčių administratoriui turi būti pateiktos ir tais atvejais, kai keičiasi priskirto ilgalaikio turto naudojimo sąlygos (pvz., pasikeitė naudojamo ilgalaikio turto procentinė dalis, kai įgyjama ar perleidžiama priskirto ilgalaikio turto dalis, nebeskaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija), pradedamas skaičiuoti nusidėvėjimas (amortizacija) jau priskirto ilgalaikio turto ir pan.

Jeigu fizinis asmuo buvo pranešęs apie ilgalaikio turto naudojimą individualioje veikloje (pateikęs FR0457 formą) ir nustatyta tvarka nutraukia individualią veiklą, tokiu atveju jis turi pateikti FR0457 formą, kurioje nurodo viso turto, kuris buvo priskirtas individualiai veiklai, naudojimo pabaigą.

Kai fizinis asmuo perima veiklą kaip kompleksą iš kito fizinio asmens (pvz., mirus ūkininkui, sūnus / dukra ar kt. asmuo paveldi ūkį), formos FR0457 PVM tikslais dėl perimto ilgalaikio turto, kuris bus ir toliau naudojamas fizinio asmens veikloje, pateikti nereikia.

Jei turite klausimų dėl ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansinės apskaitos, mokesčių ar norite pasinaudoti ES parama, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantus kiekviename rajone.